Кафедра початкової освіти

Історія кафедри

У 2014 році на базі кафедр педагогіки початкової освіти та методики початкової освіти утворено кафедру початкової освіти, яку очолила доктор філософії у галузі освіти, професор Якименко С. І.

Провідною метою діяльності кафедри є:

 • підготовка спеціалістів початкового навчання, які здібні вирішувати психолого-педагогічні, науково-методичні та організаційні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів;
 • фахівців, обізнаних в нових педагогічних та інформаційних технологіях навчання та виховання, здібних використовувати сучасні наукові методи педагогічних досліджень для удосконалення навчально-виховної роботи в школі І ступеня;
 • спеціалістів початкового навчання, здатних самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень педагогіки і методики початкової освіти.
 • Проводяться різноманітні благочинні акції, рейди, трудові десанти та інші заходи для дітей сиротинців, для людей похилого віку та інвалідів, та центру реабілітації «Надія», Червоного Хреста: «Зірка надії», «Святий Миколай мандрує світом»,  «Рука допомоги», «Запали різдвяну зірку в кожній душі» та інші. До наукової діяльності  викладачі кафедри активно залучають студентів. Однією із основних форм роботи є організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, на яких порушуються актуальні питання нашого сьогодення. Колектив кафедри працює над удосконаленням навчально-виховного процесу за такими напрямками: ефективне здійснення між предметних зв’язків, розширення форм і методів контролю за самостійною роботою, розвиток творчої активності (мультимедійні презентації, оформлення стендів, виготовлення наочного матеріалу тощо), інноваційні процеси навчання.

На регулярних методичних семінарах кафедри постійно обговорюються важливі освітні питання, а саме: актуальні питання сучасної педагогіки; підходи до визначення педагогічних трансформацій; інноваційні підходи до навчання та виховання; використання новітніх комп’ютерних технології у процесі навчання; використання комп’ютерного цифрового відео у навчанні; навчання за допомогою комп’ютера та інтернет-ресурсів; використання комп’ютерних технологій під час організації самостійної роботи студентів; показ та обговорення відкритого заняття з практичних курсів дисциплін, що вивчаються. Кожна дисципліна, що викладається на кафедрі, забезпечується підручниками та методичними посібниками. Викладачами розроблено методичні рекомендації, посібники для проведення практичних, індивідуальних занять з дисциплін та для організації самостійної роботи студентів, вказівки для написання курсових та дипломних робіт та складання державних іспитів.Єдність навчальної та виховної роботи. Цей принцип є одним з головних для підготовки вчителів початкових класів, так як у початковій школі особливо інтенсивно йде процес формування особистості дитини, розвиток і становлення всіх її розумових, моральних, естетичних, громадянських та інших якостей. Тому кафедра прагне готувати вчителів-вихователів, здатних забезпечити такий процес у початкових класах. Таким чином, сьогодні кафедра становить потужний колектив науковців, які на високому професійному рівні результативно та перспективно. Безумовно, в подальшому  стратегія розвитку кафедри набиратиме нових обертів. Планується  удосконалення системи роботи кафедри, оновлення всіх сфер її діяльності. Зокрема розширюватиметься міжнародне співробітництво, укладатимуться спільні наукові проекти.

Склад кафедри

 1. Якименко Світлана Іванівна —  доктор філософії в галузі освіти, професор
 2. Авраменко Квітослава Богданівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 3. Білявська Тетяна Миколаївна — доктор філософії в галузі гуманітарних наук, ст.викладач.
 4. Бреславська Ганна Богданівна – доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач
 5. Іванець Наталя Володимирівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
 6. Паршук Світлана Миколаївна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 7. Рехтета Любов Олександрівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 8. Тимченко Алла Анатоліївна — доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач
 9. Філімонова Тетяна Володимирівна доктор філософії в галузі освіти, доцент
 10. Тарасюк Анастасія Миколаївна — викладач.

Якименко Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі освіти, доктор наук в галузі освіти, професор, завідуюча кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
Відмінник народної освіти, Дипломант ІІ ступеню ВДНГ Української РСР (№ 35 від 6.10.1989 р.), ІІ грант програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (№1383 від 18.07.1995.), Нагороджена почесною грамотою МОН України 2006 р., грамотами різного рівня.
За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджена «орденом княгині Ольги ІІІ ступеня».
Дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії.
У 2012 р. за результатами багаторічної роботи Миколаївська обласна державна адміністрація представила творчий колектив, який очолила Якименко Світлана Іванівна, на державну премію України у галузі освіта з номінації «Дошкільна і позашкільна освіта».
Наукова діяльність. З 1990 р. працює викладачем у Миколаївському педагогічному інституті імені В. Бєлінського на кафедрі педагогіки початкового навчання.
В 1992 р. захищає кандидатську дисертацію «Педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу в початкових класах засобами міжпредметної інтеграції». Отримано вчений ступінь – кандидат педагогічних наук (КД № 063157 пр. №32 від 25. 05. 1992 р.).; в 1994 р. – наукове звання доцента (пр. № 2.03. 1994 р.). З 1994 по 1997 рр. навчається на денній формі в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченко, в 2005 р. отримує звання – професора (02 ПР№003486 протокол № 2/27П від 21 квітня 2005 р.).
З 1994 р. керує науковою школою здобувачів. За цей період підготувала і вивела на захист 33 кандидатів педагогічних наук та докторів філософії у галузі освіти.
Викладає курс педагогіки: «Дидактика», «Основи педагогічної творчості», «Методика формування предметних та ключових компетентностей  молодших школярів», «Теорія і технологія дитячої творчості», «Методики навчання за освітніми галузями в ДНЗ».

Наукова позиція. Професор Якименко С. І значну увагу приділяє розробці та впровадженню в навчально-виховний процес ДНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ сучасних інноваційних технологій. Розробила та впровадила авторську «Інтегровану особистісно-орієнтовану технологію в дошкільних навчальних закладах та середніх загальноосвітніх школах І ступеня» на всеукраїнському та регіональному рівнях.
Протягом 26 років активно співпрацює з МОІППО, надає кваліфіковану методичну допомогу вихователям та вчителям початкових класів міста Миколаєва та області, консультує вихователів ДНЗ інших областей України, шостий рік поспіль проводить Всеукраїнську авторську літню школу інноватики.
Громадсько-просвітницька діяльність. Світлана Іванівна Якименко плідно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими фондами, громадськими організаціями та центрами: Міжнародним інноваційним центром гармонійного розвитку людини «Піснезнайка»; керівник громадської Миколаївської обласної організації «ЄВРООСВІТА – ХХІ СТОЛІТТЯ», «Всеукраїнський центр гуманної педагогіки».
Світлана Іванівна є координатором соціально-благодійної програми «Твори добро», діяльність якої постійно висвітлюється в ЗМІ.
Науково-методичні праці. Світлана Іванівна є автором понад 350 публікацій з питань теорії та практики навчання і виховання в системі дошкільної, початкової, середньої, вищої шкіл та власником 55 авторських свідоцтв. Якименко С. І. бере активну участь у презентації наукових видань, посібників, підручників в Україні.

Авраменко Квітослава Богданівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти.
У 1989 році з відзнакою  закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського.
З 1989 по 1995  працювала вчителем початкових класів у Миколаївській гуманітарній гімназії № 2 та викладала 2004-2006 рр. у даному навчальному закладі факультативний курс «Основи наукової праці».
З 1995 року – викладач методики навчання математики. У 2002 році захистила дисертацію й одержала ступінь кандидата педагогічних наук. У 2005 році отримала наукове звання доцент.
Бере активну участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має понад  90 наукових праць.
Коло наукових інтересів: традиційні та інноваційні підходи у викладанні методичних дисциплін початкової школи, історія педагогіки та професійної підготовки майбутніх учителів.

Білявська Тетяна Миколаївна – доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач кафедри початкової освіти. З 2001 року працює в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію й одержала ступінь кандидата філологічних наук. Тема наукового дослідження: Мовні питання на сторінках часопису «Зоря» (1880–1897 рр.).

Викладає курси: методика навчання української мови, методика навчання літературного читання, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом.

Коло наукових інтересів: методика викладання української мови у вищій школі, проблеми формування мовної грамотності у студентів нефілологічних спеціальностей, проблеми формування мовної компетентності  майбутніх учителів початкової школи. Стаж роботи у вищому навчальному закладі: 14 років.

Бреславська Ганна Богданівна – доктор філософії у галузі освіти (старший викладач кафедри початкової освіти. У 2004 р. закінчила Миколаївський державний університеті імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. У 2013 р. закінчила Миколаївський національній університет імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, практичній психолог».

З 2004 року працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. У 2013 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема дисертації: «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі».

Іванець Наталія Володимирівна, доктор філософії в галузі освіти доцент.
Отримала вищу освіту у Миколаївському державному університеті імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Початкова освіта». Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Вчитель української мови і літератури».
До роботи у МНУ працювала вчителем української мови і літератури, вчителем початкових класів у МЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». У 2012 році брала участь у міському конкурсі «Нове ім’я» (І,ІІ,ІІІ етапи).
У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з листопада 2012 року викладачем кафедри початкової освіти Інституту педагогічної освіти. Веде практичні заняття з курсів: «Дидактика», «Теорія і методика виховної роботи».
У 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи».

Паршук Світлана Миколаївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти.
Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Бєлінського, за розподілом працювала вчителем початкових класів гуманітарної гімназії № 2.
З 2000 року працює викладачем на педагогічному факультеті.
Викладає курси МНОГ «Технології», МНОГ «Мови та літератури», керівник педагогічної практики зі спеціальності «Початкова освіта».

Тимченко Алла Анатоліївна – доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач кафедри початкової освіти.
В Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з 1997 року. У 2007 р. в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М. М. Грищенка (1900–1987 рр.)».
Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій:  Калабської Віри Степанівни «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття)». Захист – 11.12.2013 р.; Пиж Наталії Миколаївни «Практична підготовка вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982–2010рр)». Захист – 21.05.2014 р.;  Сінельнікової Наталії Олегівни на тему «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». Захист – 14.10.2014 р.

В 2018 р. в рамках міжнародного проекту «Освітній візит до Європи» взяла участь у закордонному стажуванні у Вищій школі управління та адміністрування в Ополе (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu), Польща. (120 год.);

У 2020 р. пройшла міжнародне стажування у Академії економіки та педагогіки, Прага, Чеська республіка (Akademie ekonomicky a pedagogicky, Praha (Česká republika)) (180 годин.) Викладає курси: «Психодидактика», «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти», «Методика навчання інформатики в початковій школі».

Викладає курси: «Психодидактика», «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти», «Методика навчання інформатики в початковій школі».

Коло наукових інтересів: дослідження історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні; проблеми психодидактики;  впровадження інтерактивних технологій в підготовці майбутнього вчителя початкових класів.

Філімонова Тетяна Володимирівна, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти.
У 2011 році закінчила Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога.
У 2012 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю: «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.
З 2015 по 2018 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

У листопаді 2018 року успішно закінчила навчання в аспірантурі, здала кандидатські іспити, пройшла передзахист дисертаційної роботи.
У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює на посаді викладача кафедри початкової освіти з листопада 2018 року по завершенню аспірантури.
Активно займається науковою роботою, послідовно і методично проводить наукові дослідження за темою дисертації, бере активну участь у  науково-практичних конференціях.
 За темою дисертації опублікувала 21 наукову працю, з них 1 колективна монографія, 9 статей у фахових виданнях України (серед яких 1 стаття у фаховому науковому електронному виданні, 3 статті, які входять до науково метричних баз), 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 статей у збірках матеріалів науково-практичних конференціях (серед яких Словенська республіка, 2016; Грузія, 2017; Польща, 2017) та ін.

Тарасюк Анастасія Миколаївна, викладач кафедри початкової освіти
Педагогічний стаж роботи у вищій школі – 5 років.
Базова освіта: «Початкове навчання. Хореографія» (диплом спеціаліста); «Початкове навчання» – кваліфікація викладач педагогіки і методики початкової освіти (диплом магістра).
Неодноразово приймала участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Бердянськ, м. Глухів). Викладає курси МНОГ «Технології» (Трудове навчання з практикумом), МНОГ «Мистецтво» (Образотворче мистецтво з методикою навчання, Методика викладання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії), МНОГ «Здоров’я і фізична культура».
Коло наукових інтересів: розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва.
2016 рік – переможець обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Педагогічні науки».
Керує виховною роботою кафедри початкової освіти, неодноразово організовувала творчі виставки та майстер-класи для студентів.