Кафедра початкової освіти

Історія кафедри

У 2014 році на базі кафедр педагогіки початкової освіти та методики початкової освіти утворено кафедру початкової освіти, яку очолила доктор філософії у галузі освіти, професор Якименко С. І.

На кафедрі працюють 11 викладачів.

Провідною метою діяльності кафедри є:

— підготовка спеціалістів початкового навчання, які здібні вирішувати психолого-педагогічні, науково-методичні та організаційні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів;

— фахівців, обізнаних в нових педагогічних та інформаційних технологіях навчання та виховання, здібних використовувати сучасні наукові методи педагогічних досліджень для удосконалення навчально-виховної роботи в школі І ступеня;

— спеціалістів початкового навчання, здатних самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень педагогіки і методики початкової освіти.

Проводяться різноманітні благочинні акції, рейди, трудові десанти та інші заходи для дітей сиротинців, для людей похилого віку та інвалідів, та центру реабілітації «Надія», Червоного Хреста: «Зірка надії», «Святий Миколай мандрує світом»,  «Рука допомоги», «Запали різдвяну зірку в кожній душі» та інші.

До наукової діяльності  викладачі кафедри активно залучають студентів. Однією із основних форм роботи є організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, на яких порушуються актуальні питання нашого сьогодення.

На базі кафедри ведеться робота над змістом, методичним та практичним наповненням та удосконаленням навчальних дисциплін з урахуванням кредитно-модульної системи, постійний пошук і впровадження активних методів навчання, що спонукають студентів до розвитку їх розумово-пізнавальної та самостійної діяльності, формування творчого мислення.

Колектив кафедри працює над удосконаленням навчально-виховного процесу за такими напрямками: ефективне здійснення між предметних зв’язків, розширення форм і методів контролю за самостійною роботою, розвиток творчої активності (мультимедійні презентації, оформлення стендів, виготовлення наочного матеріалу тощо), інноваційні процеси навчання.

На регулярних методичних семінарах кафедри постійно обговорюються важливі освітні питання, а саме:

А) Актуальні питання сучасної педагогіки.

Б) Підходи до визначення педагогічних трансформацій.

В) Інноваційні підходи до навчання та виховання.

Г) Використання новітніх комп’ютерних технології у процесі навчання.

Д) Використання комп’ютерного цифрового відео у навчанні.

Е) Навчання за допомогою комп’ютера та інтернет-ресурсів.

Є) Використання комп’ютерних технологій під час організації самостійної роботи студентів.

Ж) Показ та обговорення відкритого заняття з практичних курсів дисциплін, що вивчаються.

Кожна дисципліна, що викладається на кафедрі, забезпечується підручниками та методичними посібниками. Викладачами розроблено методичні рекомендації, посібники для проведення практичних, індивідуальних занять з дисциплін та для організації самостійної роботи студентів, вказівки для написання курсових та дипломних робіт та складання державних іспитів.

Єдність навчальної та виховної роботи. Цей принцип є одним з головних для підготовки вчителів початкових класів, так як у початковій школі особливо інтенсивно йде процес формування особистості дитини, розвиток і становлення всіх її розумових, моральних, естетичних, громадянських та інших якостей. Тому кафедра прагне готувати вчителів-вихователів, здатних забезпечити такий процес у початкових класах.

Таким чином, сьогодні кафедра становить потужний колектив науковців, які на високому професійному рівні результативно та перспективно. Безумовно, в подальшому  стратегія розвитку кафедри набиратиме нових обертів. Планується  удосконалення системи роботи кафедри, оновлення всіх сфер її діяльності. Зокрема розширюватиметься міжнародне співробітництво, укладатимуться спільні наукові проекти.

Склад кафедри

 1. Якименко Світлана Іванівна — кандидат педагогічних наук, професор
 2. Казанжи Ірина Володимирівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 3. Авраменко Квітослава Богданівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 4. Паршук Світлана Миколаївна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 5. Рехтета Любов Олександрівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 6. Тимченко Алла Анатоліївна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 7. Січко Ірина Олександрівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 8. Білявська Тетяна Миколаївна — доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
 9. Іванець Наталя Володимирівна — викладач.
 10. Філімонова Тетяна Володимирівна викладач
 11. Тарасюк Анастасія Миколаївна — викладач.

Якименко Світлана Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доктор наук в галузі освіти, професор, завідуюча кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Відмінник народної освіти, Дипломант ІІ ступеню ВДНГ Української РСР (№ 35 від 6.10.1989 р.), ІІ грант програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (№1383 від 18.07.1995.), Нагороджена почесною грамотою МОН України 2006 р., грамотами різного рівня.

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджена «орденом княгині Ольги ІІІ ступеня»

Дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії.

У 2012 р. за результатами багаторічної роботи Миколаївська обласна державна адміністрація представила творчий колектив, який очолила Якименко Світлана Іванівна, на державну премію України у галузі освіта з номінації «Дошкільна і позашкільна освіта».

Наукова діяльність. З 1990 р. Світлана Іванівна працює викладачем в Миколаївському педагогічному інституті імені В. Бєлінського на кафедрі педагогіки початкового навчання.

В 1992 р. захищає кандидатську дисертацію «Педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу в початкових класах засобами міжпредметної інтеграції». Отримано вчений ступінь – кандидат педагогічних наук (КД № 063157 пр. №32 від 25. 05. 1992 р.).; в 1994 р. – наукове звання доцента (пр. № 2.03. 1994 р.). З 1994 по 1997 рр. навчається на денній формі в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченко, в 2005 р. отримує звання – професора (02 ПР№003486 протокол № 2/27П від 21 квітня 2005 р.).

З 1994 р. керує науковою школою здобувачів. За цей період підготувала і вивела на захист 33 кандидатів педагогічних наук та докторів філософії у галузі освіти.

Викладацька діяльність. Викладає курс педагогіки: «Дидактика», «Основи педагогічної творчості», «Методика формування предметних та ключових компетентностей  молодших школярів», «Теорія і технологія дитячої творчості», «Методики навчання за освітніми галузями в ДНЗ».

Наукова позиція. Професор Якименко С. І значну увагу приділяє розробці та впровадженню в навчально-виховний процес ДНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ сучасних інноваційних технологій. Розробила та впровадила авторську «Інтегровану особистісно-орієнтовану технологію в дошкільних навчальних закладах та середніх загальноосвітніх школах І ступеня» на всеукраїнському та регіональному рівнях.

Протягом 26 років активно співпрацює з МОІППО, надає кваліфіковану методичну допомогу вихователям та вчителям початкових класів міста Миколаєва та області, консультує вихователів ДНЗ інших областей України, шостий рік поспіль проводить Всеукраїнську авторську літню школу інноватики.

Життєва філософія. Впевненість дитини в існуванні речей, в існуванні самої себе та інших людей і така ж впевненість дорослого – ось та вихідна першооснова, на якій будується людське спілкування та людська практика.

Громадсько-просвітницька діяльність. Світлана Іванівна Якименко плідно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими фондами, громадськими організаціями та центрами: Міжнародним інноваційним центром гармонійного розвитку людини «Піснезнайка»; керівник громадської Миколаївської обласної організації «ЄВРООСВІТА – ХХІ СТОЛІТТЯ», «Всеукраїнський центр гуманної педагогіки».

Світлана Іванівна є координатором соціально-благодійної програми «Твори добро», діяльність якої постійно висвітлюється в ЗМІ.

Науково-методичні праці. Світлана Іванівна є автором понад 350 публікацій з питань теорії та практики навчання і виховання в системі дошкільної, початкової, середньої, вищої шкіл та власником 55 авторських свідоцтв. Якименко С. І. бере активну участь у презентації наукових видань, посібників, підручників в Україні.

Казанжи Ірина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук (2002 р.), доцент (2005 р.) кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи».

Освіта: вища, Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського, 1981 р., факультет підготовки вчителів початкових класів, спеціальність «учитель початкових класів», друга вища освіта – Миколаївський державний університет, філологічний факультет, спеціальність «українська мова та література».

Трудова діяльність:

– була направлена викладачем на кафедру педагогіки та методики початкової освіти 15 серпня 1981 р.;

– з 1998 р. переведена на кафедру дошкільної освіти;

– з 2006 р. переведена на кафедру педагогіки початкової освіти.

Загальний стаж роботи в Миколаївському університеті – 35 років.

Коло наукових інтересів: проблеми теорії та методики виховання в початковій школі, сімейна педагогіка, актуальні проблеми гуманної педагогіки, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, фундаментальні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Публікації. Автор понад 60 публікацій. Серед них – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України «Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня» (Київ, 2014 р.); «Сучасні технології виховання в початковій школі» (Миколаїв, 2016 р.).

Підготувала трьох переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів: 2007 р. – Мяснікова Катерина «Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в екологічному вихованні дошкільників»; 2011 р. – Драган Анастасія «Гармонійний розвиток молодших школярів на заняттях з хореографічного мистецтва»; 2012 р. – Бойченко Олена «Виховання толерантної поведінки молодших школярів в освіті і у просторі початкової школи»; 2014 р. – Гусак Ганна «Формування світогляду першокласників в освітньому просторі школи І ступеня»

Іванець Наталія Володимирівна

Викладач кафедри початкової освіти

факультету дошкільної та початкової освіти

Отримала вищу освіту у Миколаївському державному університеті імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Початкова освіта». Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Вчитель української мови і літератури».

До роботи у МНУ працювала вчителем української мови і літератури, вчителем початкових класів у МЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». У 2012 році брала участь у міському конкурсі «Нове ім’я» (І,ІІ,ІІІ етапи).

У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з листопада 2012 року викладачем кафедри початкової освіти Інституту педагогічної освіти. Веде практичні заняття з курсів: «Дидактика», «Теорія і методика виховної роботи».

Особистий розвиток в складі кафедри:

 • робота над дисертаційним дослідженням за темою «Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі» (13.00.07) (прокоординовано 22 жовтня 2013 р.)
 • участь у написанні кафедрального посібника «Педагогіка І частина»;

Авраменко Квітослава Богданівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

факультету дошкільної та початкової освіти

У 1989 році з відзнакою  закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського.

З 1989 по 1995  працювала вчителем початкових класів у Миколаївській гуманітарній гімназії № 2 та викладала 2004-2006 рр. у даному навчальному закладі факультативний курс «Основи наукової праці».

З 1995 року – викладач методики навчання математики. У 2002 році захистила дисертацію й одержала ступінь кандидата педагогічних наук. У 2005 році отримала наукове звання доцент.

Бере активну участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має понад  90 наукових праць.

Коло наукових інтересів: традиційні та інноваційні підходи у викладанні методичних дисциплін початкової школи, історія педагогіки та професійної підготовки майбутніх учителів.

Життєва філософія: не відкладай на завтра те, що можеш встигнути сьогодні.

Хобі: кінологія, яхтинг, в’язання.

Білявська Тетяна Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

З 2001 року працює в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію й одержала ступінь кандидата філологічних наук. Тема наукового дослідження: Мовні питання на сторінках часопису «Зоря» (1880–1897 рр.).

Викладає курси: методика навчання української мови, методика навчання літературного читання, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом.

Коло наукових інтересів: методика викладання української мови у вищій школі, проблеми формування мовної грамотності у студентів нефілологічних спеціальностей, проблеми формування мовної компетентності  майбутніх учителів початкової школи.

Стаж роботи у вищому навчальному закладі: 14 років.

Тимченко Алла Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти

Після закінчення середньої школи в 1991 році вступила до Миколаївського державного педагогічного інституту на факультет підготовки вчителів початкових класів, який закінчила у 1995 році. Здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

В Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з 1997 року. У 2007 р. в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М. М. Грищенка (1900–1987 рр.)». Науковий керівник Майборода Василь Каленикович,  доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

У 2013 році пройшла стажування у відділі теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій:  Калабської Віри Степанівни «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття)». Захист – 11.12.2013 р.; Пиж Наталії Миколаївни «Практична підготовка вчителів іноземної філології в університетах Канади (1982–2010рр)». Захист – 21.05.2014 р.;  Сінельнікової Наталії Олегівни на тему «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». Захист – 14.10.2014 р.

Науковий доробок – більше 40 праць у вітчизняних фахових виданнях та 6 у закордонних фахових виданнях.

Нині працює на посаді доцента кафедри початкової освіти МНУ імені В.О.Сухомлинського. Викладає курси: «Психодидактика», «Теорія і методика співпраці з родинами», «Університетські студії», «Методика навчання інформатики в початковій школі». Сфера наукових інтересів: дослідження історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні; проблеми психодидактики;  впровадження інтерактивних технологій в підготовці майбутнього вчителя початкових класів.

Паршук Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Бєлінського, за розподілом працювала вчителем початкових класів гуманітарної гімназії № 2.

З 2000 року працює викладачем на педагогічному факультеті.

Викладає курси МНОГ «Технології», МНОГ «Мови та літератури», керівник педагогічної практики зі спеціальності «Початкова освіта».

Життєва філософія: кредо життя – «не нашкодь людині»,

Мета: надавати допомогу тим, хто цього потребує.

Хобі: водіння авто.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності організація педагогічної практики зі спеціальності «Початкова освіта».

Рехтета Любов Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

факультету дошкільної та початкової освіти

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського в 1979 році. З 1979-1991 р. працювала в закладах освіти. З 1991 р. працює викладачем на педагогічному факультеті.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності». У 2006 році отримала  наукове звання доцент.

Викладає курси «Математика», «Теоретичні основи логіко-математичної підготовки студентів».

Життєва філософія: кредо життя – «Відноситись до людей так, як хочеш, щоб відносились до тебе». Мета – неси добро.

Хобі – література, подорожування, перегляд художніх фільмів.

Коло наукових інтересів: логіко-математична та професійна підготовка майбутніх вчителів початкової ланки освіти, громадянське виховання учнівської молоді, здоров’язбережувальні технології організації навчально-виховного процесу.

Має понад 60 наукових статей та методичні рекомендації.

Січко Ірина Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

факультету дошкільної та початкової освіти

Педагогічний стаж роботи у вищій школі: 30 років.

В Миколаївському  національному університеті імені В. О. Сухомлинського працює з 1986 року. Кандидатську дисертацію захистила у  1995 році в Інституті загальної освіти міністерства освіти РФ. м. Москва, 13.00.01. – теорія і історія педагогіки з теми: «Дидактичні основи індивідуалізації процесу підготовки майбутнього вчителя в педвузі» Науковий керівник: член-кор РАО, д.пед н., проф. Васильєв Ю. К.

Доцент, 24.12.1998, № атестату: ДЦ АЕ №001155

Основний напрям науково-технічної діяльності за КВНТД – II.2 31.00.01 Теорія та історія педагогіки

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України у 2002 році, Почесною грамотою Миколаївської обласної ради у 2003 році, Подякою Української асоціації імені В. О. Сухомлинського у 2004 році, Грамотою інституту педагогічної освіти у 2008 році, Грамотою Національної академії педагогічних наук України в 2013році.

Учасник науково-дослідницької програми за тематичним планом НДР – «Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів»; проекті «Освіта для сталого розвитку в дії» в партнерстві з організацією Global Action Plan Int. за підтримки уряду Королівства Швеції.

Нині  працює доцентом кафедри початкової освіти. Викладає курси : Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» і «Суспільствознавство»; Методика навчання елективного курсу «Уроки сталого розвитку»; Теорія і технологія природничої освіти. Керує проблемною групою студентів «Формування особистості молодшого школяра у процесі вивчення предметів природничого циклу», написанням наукових та творчих робіт студентів.

На кафедрі початкової освіти запровадила щорічне проведення екологічного проекту, в якому беруть участь студенти ІІ–ІV та VІ курсів спеціальності «Початкова освіта». Проект передбачає: ознайомлення студентів з новітніми технологіями виховання; дослідження екологічної вихованості учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл та їх батьків; участь студентів в наукових студентських конференціях, до яких залучаються студенти спеціальності «Біологія»; конкурс настінних газет на екологічну тематику; прибирання прилеглої до університету території з метою привернення громадської уваги до екологічних проблем міста.

Протягом багатьох років здійснювала керівництво магістерськими та дипломними роботами; керує проблемною групою студентів.

Січко І. О. має публікації  в фахових та закордонних виданнях, бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Співпрацює зі загальноосвітньою школою № 34 та іншими школами міста Миколаєва. Здійснює роботу з виховання студентів та громадську роботу по кафедрі теорії та методики початкової освіти.

Тарасюк Анастасія Миколаївна

Викладач кафедри початкової освіти факультет дошкільної та початкової освіти.

Педагогічний стаж роботи у вищій школі – 5 років

Базова освіта: «Початкове навчання. Хореографія» (диплом спеціаліста); «Початкове навчання» – кваліфікація викладач педагогіки і методики початкової освіти (диплом магістра).

Неодноразово приймала участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Бердянськ, м. Глухів). Викладає курси МНОГ «Технології» (Трудове навчання з практикумом), МНОГ «Мистецтво» (Образотворче мистецтво з методикою навчання, Методика викладання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії), МНОГ «Здоров’я і фізична культура».

Життєва філософія: «Якщо хочеш жити для себе, живи для інших».

Мета: Не стримуй себе, якщо хочеш зробити добру справу.

Коло наукових інтересів: розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва

Перелік статей за останні 5 років: 4 фахові статті, 1 закордонна (Польща, Щецин), 1 навчально-методичний посібник; учать у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференціях.

2016 рік – переможець обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Педагогічні науки».

Керує виховною роботою кафедри початкової освіти, неодноразово організовувала творчі виставки та майстер-класи для студентів.

Філімонова Тетяна Володимирівна

Викладач кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти.

У 2011 році закінчила Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога.

У 2012 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю: «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти.

З 2015 по 2018 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. У листопаді 2018 року успішно закінчила навчання в аспірантурі, здала кандидатські іспити, пройшла передзахист дисертаційної роботи.

У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює на посаді викладача кафедри початкової освіти з листопада 2018 року по завершенню аспірантури.

Активно займається науковою роботою, послідовно і методично проводить наукові дослідження за темою дисертації, бере активну участь у  науково-практичних конференціях.

 За темою дисертації опублікувала 21 наукову працю, з них 1 колективна монографія, 9 статей у фахових виданнях України (серед яких 1 стаття у фаховому науковому електронному виданні, 3 статті, які входять до науково метричних баз), 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 статей у збірках матеріалів науково-практичних конференціях (серед яких Словенська республіка, 2016; Грузія, 2017; Польща, 2017) та ін.