Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти

Історія кафедри

Історія кафедри починає відлік із 2012 року, коли при факультеті було утворено кафедру теорії і методики виховання. Пізніше кафедра мала назву педагогіки та дитячої психології. Оскільки кафедра загальноуніверситетська, то забезпечує психолого-педагогічними дисциплінами всі факультети МНУ імені В.О. Сухомлинського. Так, у 2018 році, в результаті реорганізації університету, її було перейменовано на кафедру педагогіки та інклюзивної освіти.

Викладачі кафедри  педагогіки та інклюзивної освіти забезпечують формування психолого-педагогічних компетентностей у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та вчителів. На лекційних і практичних заняттях, які проводять викладачі кафедри, студенти отримують глибокі теоретичні знання з педагогіки, теорії навчання, виховання й школознавства. Знайомляться з особливостями управлінської діяльності в галузі освіти, вивчають психологічне консультування, особливості порушень психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, аналізують зміст і особливості проблем психотерапії та психокорекції. На кафедрі працюють фахівці з логопедії та дефектології, які навчають викладанню в закладах освіти для дітей з особливими потребами.

Склад кафедри

 1. Яблонський Андрій Іванович — доктор психологічних наук, доцент.
 2. Вдовиченко Раїса Петрівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 3. Олексюк Оксана Євгенівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
 4. Михальченко Наталія Вячеславівна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 5. Шапошнікова Юлія Геннадіївна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 6. Дрозд Олена Володимирівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 7. Бабаян Юлія Олександрівна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 8. Шапочка Катерина Анатоліївна — доктор філософії в галузі освіти, доцент

Яблонський Андрій Іванович – доктор психологічних наук, наукові здобутки якого пов’язані з розробкою проблеми психологічної експертизи освіти.

Автор понад 70 наукових праць з актуальних проблем психологічної експертизи, мотиваційної готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності майбутніх психологів до експертної. У своєму архіві має оригінальні авторські курси: «Психологічна експертиза», «Психологія безпеки».Має двадцятирічний досвід практики психологічних експертиз у судово-правовій діяльності.

Коло наукових інтересів — проблеми психологічної експертизи, психодіагностика, психологія мотивації.

Олексюк Оксана Євгенівна доктор філософії в галузі освіти,  доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.

Коло наукових інтересів – формування професійно успішної особистості, розвиток лідерських якостей у студентів, патріотичне виховання студентської молоді. Пройшла підвищення кваліфікації за експериментальною програмою Інституту проблем виховання НАПН України та має посвідчення державного зразка Тренера з патріотичного виховання.

Координує діяльність громадської організації професійного спрямування «Асоціація «Педагогічна ініціатива»».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 Михальченко Наталія Вячеславівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 22 роки. У вищих навчальних закладах — 15 років: з 2002 року до теперішнього часу. Педагогічну діяльність розпочинала вчителем початкових класів, згодом працювала заступником директора школи, інспектором управління освіти, державним службовцем. В вищому навчальному закладі працювала на посадах викладача,  завідувача кафедри  психології та директора інституту.

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 87 праць, у тому числі – 2 навчально-методичних  посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін.

2007 рік – захист кандидатської дисертації.

2011 рік – отримано вчене звання доцента кафедри психології.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Психологія»: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Загальна психологія», «Геронтопсихологія»,  2 авторські спецкурси з фахової підготовки з урахуванням наявних спеціалізації «Психологія успіху», «Особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів». Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»: «Психотерапія з психокорекційною роботою», «Сімейне виховання», «Патопсихологія та психологічне консультування», «Вікова психологія». Вперше розроблена програма «Національно-патріотичне виховання в закладах освіти».

Коло наукових інтересів вченої: спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці, зокрема розробкою  моделі патріотичної рефлексії особистості. Основний акцент  на змісті національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Має нагороди від управління освіти Первомайської міської ради, від виконавчого комітету Первомайської міської ради, від  Первомайської міської ради, від управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, від Миколаївської обласної державної адміністрації, від Миколаївської обласної ради.

 Шапошникова Юлія Геннадіївна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Виконання наукових досліджень: участь у кафедральній темі НДР “Професійна підготовка педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях”.

Сфера наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, професійне самовизначення старшокласників.

Автор 20 наукових праць у фахових виданнях, 2 навчально-методичних посібника з Грифом МОН: «Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки» (2012 р.) та «Лекції з педагогічної психології (2014 р.). Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та круглих столах з психології.

Викладацька діяльність спрямована на методичній, науковій та організаційно-виховній роботі згідно кредитно-трансферної системи з урахуванням інноваційних технологій освітнього середовища.

Велику роботу присвячує поза навчальному часу з абітурієнтами та студентами: залучення студентів до участі у семінарах,  загальноуніверситетських заходах. Приділяє увагу розвитку рефлексії, тому що саме активна рефлексія дає змогу зробити професійне становлення активним, творчим і особистісно-значущим процесом.

Підвищення кваліфікації: фахове стажування у лабораторії психології навчання імені В. О. Синиці, інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (2014 р.).

Дрозд Олена Володимирівна доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти. Педагогічний стаж роботи у вищій школі 13 років.

Автор 25 наукових статей, співавтор навчально-методичних посібників: «Психолого-педагогічні засади виявлення та розвитку обдарованості», «Університетські студії». Співавтор колективної монографії: «Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету».

У 2015 захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільних навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання).

Розробила та удосконалила навчальні курси «Етнопсихологія», «Логопсихологія», «Психологія», «Педагогіка».

Має державні нагороди:  диплом Міністерства освіти і науки України за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки, диплом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна», диплом департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації за участь у конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області 2014 року у номінації «Педагогічні науки».

Коло наукових інтересів – духовно-моральне виховання особистості. Захоплюється художньою літературою, психологією, поезією, з дитинства пише вірші, поеми.

Готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з педагогіки, виконує обов’язки відповідальної за профорієнтаційну роботу на факультеті, бере участь у виставках і «Ярмарках учбових професій», регулярно проводить круглі столи для студентів університету: «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Народ мій є…», «Національна самосвідомість: міф, чи реальність?» тощо. Раз на рік проводить Фестиваль національних культур на факультеті дошкільної та початкової освіти.

Бабаян Юлія Олександрівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Науково-педагогічний стаж 20 років. У вищих навчальних закладах (19 років – з 1994 року до т/ч). В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології Сфера наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: «Соціальна психологія з історією психології», «Практична психологія», «Психологія загальна, вікова і педагогічна з психодіагностикою».

Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Вдовиченко Раїса Петрівна доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність: «французька мова», кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки. Тема дисертації «Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2006 р.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: педагогіка, формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах ВНЗ.

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, нагру́дний знак «Васи́ль Сухомли́нський».

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років.

Шапочка Катерина Анатоліївна, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. Член  внутрішньої агенції якості освіти факультету; член профкому університету від факультету.

Кандидат педагогічних наук (2012р.). Тема дослідження «Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови» ( зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка)

Розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами (освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») (Лист № 1/11-1201 від 31.01.12 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.01.2012р. №54).

Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації 1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», 2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, Чехія (липень, 2015).
 • Пройшла стажування та приймала участь у міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” («Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»)
 • Стажування у Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р.
 • Організація та участь у курсі (семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 14-17 травня, 2011 р.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2015) Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2016) Міжнародного науково-практичного семінару з працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Отримала сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р.
 • Червень 2016 року отримала сертифікат В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE).

Викладає такі навчальні дисципліни:Логодидактика з історією логопедії, Основи дефектології та логопедії, Теорія і практика логопедії з історією логопедії, Логопедичне консультування