Кафедра педагогіки, психології та інклюзивної освіти

Історія кафедри

Історія кафедри починає відлік із 2012 року, коли при факультеті було утворено кафедру теорії і методики виховання. Пізніше кафедра мала назву педагогіки та дитячої психології. Оскільки кафедра загальноуніверситетська, то забезпечує психолого-педагогічними дисциплінами всі факультети МНУ імені В.О.Сухомлинського. Так, у 2021 році, в результаті реорганізації університету, її було перейменовано на кафедру педагогіки, психології та інклюзивної освіти.

Викладачі кафедри  педагогіки та інклюзивної освіти забезпечують формування психолого-педагогічних компетентностей у майбутніх вихователів дітей дошкільного віку та вчителів. На лекційних і практичних заняттях, які проводять викладачі кафедри, студенти отримують глибокі теоретичні знання з педагогіки, теорії навчання, виховання й школознавства. Знайомляться з особливостями управлінської діяльності в галузі освіти, вивчають психологічне консультування, особливості порушень психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, аналізують зміст і особливості проблем психотерапії та психокорекції. На кафедрі працюють фахівці з логопедії та дефектології, які навчають викладанню в закладах освіти для дітей з особливими потребами.

Склад кафедри:

  1. Яблонський Андрій Іванович — доктор психологічних наук, доцент.
  2. Вдовиченко Раїса Петрівна  доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  3. Олексюк Оксана Євгенівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
  4. Михальченко Наталія Вячеславівна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  5. Шапошнікова Юлія Геннадіївна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  6. Бабаян Юлія Олександрівна  доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  7. Шапочка Катерина Анатоліївна — доктор філософії в галузі освіти, доцент

Яблонський Андрій Іванович – доктор психологічних наук, наукові здобутки якого пов’язані з розробкою проблеми психологічної експертизи освіти.Автор понад 70 наукових праць з актуальних проблем психологічної експертизи, мотиваційної готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності майбутніх психологів до експертної. У своєму архіві має оригінальні авторські курси: «Психологічна експертиза», «Психологія безпеки». Має двадцятирічний досвід практики психологічних експертиз у судово-правовій діяльності. Коло наукових інтересів — проблеми психологічної експертизи, психодіагностика, психологія мотивації.

Олексюк Оксана Євгенівна доктор філософії в галузі освіти,  доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. Коло наукових інтересів – формування професійно успішної особистості, розвиток лідерських якостей у студентів, патріотичне виховання студентської молоді. Пройшла підвищення кваліфікації за експериментальною програмою Інституту проблем виховання НАПН України та має посвідчення державного зразка Тренера з патріотичного виховання. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 Михальченко Наталія Вячеславівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти. Науково-педагогічний стаж 22 роки. У вищих навчальних закладах — 15 років.

Автор понад 87 праць, у тому числі – 2 навчально-методичних  посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін.

2007 рік – захист кандидатської дисертації. 2011 рік – отримано вчене звання доцента кафедри психології

Коло наукових інтересів: спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці, зокрема розробкою  моделі патріотичної рефлексії особистості. Має нагороди від управління освіти Первомайської міської ради, від виконавчого комітету Первомайської міської ради, від  Первомайської міської ради, від управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, від Миколаївської обласної державної адміністрації, від Миколаївської обласної ради.

 Шапошникова Юлія Геннадіївна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти. Виконання наукових досліджень: участь у кафедральній темі НДР “Професійна підготовка педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях”.

Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, професійне самовизначення старшокласників. Автор 20 наукових праць у фахових виданнях, 2 навчально-методичних посібника з Грифом МОН: «Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки» (2012 р.) та «Лекції з педагогічної психології (2014 р.).

Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та круглих столах з психології. Викладацька діяльність спрямована на методичній, науковій та організаційно-виховній роботі згідно кредитно-трансферної системи з урахуванням інноваційних технологій освітнього середовища. Підвищення кваліфікації: фахове стажування у лабораторії психології навчання імені В. О. Синиці, інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (2014 р.).

Бабаян Юлія Олександрівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.Науково-педагогічний стаж 20 років. У вищих навчальних закладах (19 років – з 1994 року до т/ч).

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів».

У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології.

Коло наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді. Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: «Соціальна психологія з історією психології», «Практична психологія», «Психологія загальна, вікова і педагогічна з психодіагностикою». Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Вдовиченко Раїса Петрівна доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність: «французька мова», кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки. Тема дисертації «Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2006 р. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: педагогіка, формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах ВНЗ. Нагороди: Заслужений працівник освіти України, нагру́дний знак «Васи́ль Сухомли́нський».Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: педагогіка, формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах ВНЗ. Нагороди: Заслужений працівник освіти України, нагру́дний знак «Васи́ль Сухомли́нський».Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років.

Шапочка Катерина Анатоліївна, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів».

Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації: 1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», 2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, Чехія (липень, 2015). Пройшла стажування та приймала участь у міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” («Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»). Стажування у Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р. Організація та участь у курсі (семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 14-17 травня, 2011 р. Організація та проведення (отримано грант 00026/2015) Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені В.О.Сухомлинського. Організація та проведення (отримано грант 00026/2016) Міжнародного науково-практичного семінару з працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського. Отримала сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р. Червень 2016 року отримала сертифікат В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE).

Викладає такі навчальні дисципліни:Логодидактика з історією логопедії, Основи дефектології та логопедії, Теорія і практика логопедії з історією логопедії, Логопедичне консультування